2015 m. spalio 20 d., antradienis

Širk kilmė
Šeikhas Naasir ud-Din al-Albaani (rahimahullah)


بسم الله الر حمن الر حيم


Iš to, kas buvo užtvirtinta Šarijoje (privalomuose įstatymuose) yra aišku, kad žmonija buvo - nuo pat pradžių – vienintelė gentis, sekanti tikrąjį Tawheedą, tada Širk (bet kurios garbinimo dalies nukreipimas kitur arba ko nors kito, kas yra išskirtinai tik Allah teisė, priskyrimas kam nors kitam nei Allah) palaipsniui juos nurungė. Šito pagrindas yra Allah – Palaimintojo, Aukščiaujiojo pasakymas:


“Žmonės buvo viena bendruomenė, ir pasiuntė Allah pranašus kaip geros žinios nešėjus ir perspėjančius mokytojus.” (Koranas 2:213)


Ibn Abbas (lai Allah būna juo patenkintas) pasakė:


Tarp Nooh (Nojaus) ir Adomo buvo dešimt kartų, visos jos sekė Šarija (dieviškuosius įsakymus) Tiesoje, tada pradėjo jie nebesutarti. Todėl Allah jiems siuntė pranašus kaip geros žinios nešėjus ir kaip perspėtojus. (1)


Ibn ‘Urwah al-Hanbalee (m.837H) sakė:


“Šitas pasakymas paneigia visus tuos istorikus iš knygos žmonių tarpo, kurie teigė, kad Qaabil (Kainas) ir jo sūnūs buvo ugnies garbintojai.” (2)


Aš sakau: Tame taip pat yra paneigimas ir kai kurių filosofų ir ateistų, kurie teigia, kad žmogaus natūrali prigimtis yra linkusi į Širk, ir kad Tawheed (Vienintelio Allah garbinimas) žmonėse išsivystė!


Aukščiau pateikta aja iš Korano paneigia tokius teiginius, taip pat kaip ir sekantys du autentiški hadisai (perdavimai):


Pirma: Jo (Pranašo (sallallahu alayhi wasallam)) pasakymas, kad jis tai perdavė nuo jo Viešpaties (Allah):


“Aš sukūriau visus savo vergus, kad gyventų pagal tikrąją Religiją ( pagal Tawheed, be Širk pėdsakų). Tada atėjo pas juos šėtonai ir išvedė juos iš jų tikrosios Religijos. Jie padarė žmonėms uždraustu tai, ką Aš leidau jiems, ir jie įtikino juos garbinti bendrininkus šalia Manęs, kuriems Aš nesuteikiau tokios teisės. ” (3)


Antra: Jo (Pranašo (sallallahu alayhi wasallam)) pasakymas: “Kiekvienas kūdykis gimsta Fitrah (4) būsenoje, bet jo tėvai išauklėja jį žydu arba krikščioniu arba magu. Tai yra panašiai, kaip ir gyvūnai natūraliai susilaukia palikuonių. Ar pastebėjote nors vieną gimstant sužeistą, prieš jums juos sužeidžiant? ”


Abu Hurayrah pasakė: Resituok jei pageidauji: “ Fitrah iš Allah, su kuria Jis sukūrė žmoniją. Nėra pakeitimų Allah kūriniams (Religijoje).” (Koranas 30:30) (5)


Po tokio išsamaus paaiškinimo, labai svarbu musulmonui suvokti, kaip Širk (Polyteizmas) pasklido tarp tikinčiųjų po to, kai jie buvo muwahhideen ( sekė tyru Tawheed – garbino Allah Vienintelį).


Kas liečia Allah-Tobuliausiojo pasakymą apie Nojaus žmones:


“Ir tarė : “Jokiais būdais neapleiskite Vaddo ir Suvo, ir Joguso, ir Jauko, ir Nasro. „ (Koranas 71:23)


Iš Salaf (Pirmųjų Teisingųjų Islamo kartų) buvo pranešta nemažai pranešimų, kad šitos 5 dievybės buvo teisingi Allah garbintojai. Tačiau, kai jie numirė, šėtonas pakuždėjo jų žmonėms atsiskirti ir laiką leisti šalia jų kapų. Tada šėtonas pakuždėjo tiems, kurie atėjo po jų (sekančiai kartai), kad jie turėtų jiems pastayti atminimui paminklus (statulas), pagražindamas jiems šią idėją, kad tokiu būdu jiems bus priminta apie tuos teisuolius ir taip jie seks jų geru pavyzdžiu. Šėtonas įteigė trečiajai kartai, kad jie turėtų garbinti tuos paminklus (stabus) šalia Allah-Aukščiausiojo, nes esą taip darę jų protėviai!!!


Todėl Allah-Aukščiausiasis ir siuntė jiems Nooh (Nojų) (alayhis salam) su įsakymu garbinti Vienintelį Allah. Deja, niekas neatsiliepė į šią žinią, išskyrus keletą. Allah-Galingiausiasis atskleidė šiuos visus įvykius sūroje “Nojus”.


Ibn Abbas perdavė:


“ Iš tiesų, šie penki teisingųjų žmonių vardai yra iš Nojaus žmonių. Kai jie mirė, šėtonas sugundė žmones pastatyti jiems statulas (paminklus) ir padėti jas savo susirinkimų vietose, kad juos prisimintų, taigi jie taip ir padarė. Tačiau nei vienas iš jų negarbino šių statulų, kol jų karta neišmirė ir šių statulų pastatymo tikslas buvo užmirštas. Tada po jų einanti karta pradėjo juos garbinti.” (6)


Panašios istorijos taip pat buvo praneštos iš Ibn Jareer at-Tabaree ir kitų, iš Pirmųjų Teisingųjų Islamo kartų (Salaf) – lai Allah būna jiems gailestingas.


Ad-Durral al-Manthoor (6/269) užrašyta:


Abdullaah ibn Humaid perdavė iš Abu Muttahar girdėjęs, kad šis sakė: Yazeed ibn al-Muhallab buvo paminėtas Abu Jafar‘ui al Baaqir (m.11H), tada jis pasakė: Jis buvo nužudytas tokioje vietoje, kur niekas kitas šalia Allah nebuvo garbinamas. Tada jis paminėjo Wadd ir pasakė: Wadd buvo musulmonas, kurį jo žmonės mylėjo. Kai jis mirė, žmonės pradėjo rinktis šalia jo kapo Baabil žemėje apgailestaudami ir gedėdami. Kai šėtonas juos pamatė taip gailintis ir gedint šio žmogaus, jis pasivertė žmogaus pavidalu ir atėjo pas juos sakydamas: “ Aš matau, kaip labai jūs jo gailitės ir gedite. Tai kodėl gi jums nepasidarius jo atvaizdo (statulos) ir nepasidėjus ten, kur jūs renkatės, taip jūs jį prisiminsite. ” Ir jie atsake: Taip, ir pasigamino to žmogaus atvaizdą ir pasistatė jį savo susirinkimų vietose.


Kai Iblis pamatė, kaip jie (pernelyg dažnai) prisimena jį, tada pasakė: “ Kodėl kiekvienas iš jūsų nepasidarot po panašų atvaizdą ir nepasidedate jo savuose namuose, tai jums bus pastovus priminimas apie jį.” Ir jie į tai atsakė “taip”. Nuo tada kiekvienuose namuose žmonės turėjo po atskirą statulėlę, kurią jie gerbė ir tausojo, ir tai jiems buvo kaip nuolatinis priminimas apie jų mylimą žmogų (Wadd).


Abu Jafar pasakė: “ Tie, kurie iš vėlesnių kartų matė, ką (praėjusios kartos) darė ir laikėsi to... iki tokio lygio, kad jie pradėjo tuos atvaizdus (statulas) laikyti savo dievais (illah), kuriuos jie pradėjo garbinti šalia Allah.” Tada jis pasakė: “ Tai buvo pirmasis stabas, kuris buvo pradėtas garbinti šalia Allah Vienintelio, ir jie vadino šį savo stabą Wadd.” (7)


Allah Aukščiausiojo Išmintis buvo galutinai įgyvendinta, kai Jis atsiuntė Pranašą Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) kaip paskutinįjį iš Pranašų ir padarė jo Šarija kaip užbaigimą visų prieš tai siųstų dieviškųjų įstatymų, joje Jis uždraudė visas priemones ir būdus, kurie gali atvesti prie Širk (sugretinimo šalia Allah) – kas yra didžiausia nuodėmė.


Dėl šios priežasties yra uždraustas koplytstulpių statymas virš kapų ir ketinimai važiuoti jų lankyti, padaryti juos kaip pasilinksminimo ar susirinkimų vieta, priesaikų davimas mirusiesiems tuose kapuose (ar jų vardu) – visa tai yra uždrausta.


Tokie dalykai veda į kraštutinumus ir atveda prie garbinimo kažkieno tai kito, nei Allah Aukščiausiojo. Tai yra ypač opi bėda tuo metu, kai išmintis nyksta, nežinojimas auga (didėja), tėra tik keletas nuoširdžių patarėjų (Tiesoje) ir šėtonas bendradarbiauja su žmonėmis ir džinais tam, kad išvestų žmoniją iš tiesaus kelio ir nukreiptų juos nuo Allah Vienintelio ir Išaukštintojo garbinimo.


(1) Tahdheerus-Saajid min Ittikhaadhil-Quboori Masaajid (pp.101-106)


(2) Paaiškinta Ibn Jareer at-Tabaree jo tafsyre(4/275) ir al-Haakim (2/546) kuris konstatavo: "Tai yra autentiška remiantis Al-Bukhari vertinimo kriterijais." Adh-Dhahabee taipogi su tuo sutiko.


(3) Al-Khawaakibud-Duraaree fee Tarteeb Musnadul-Imaam Ahmad'alaa Abwaabil-Bukhaaree (6/212/1),vis dar išsaugotas rankraštis.


(4) Užrašyta Muslim (8/159) ir Ahmad (4/162) iš 'Iyaadh ibn Himaar al-Mujaashi'ee radiallaahu 'anhu


(5) [Nuo redaktorių] Ibn-al-Atheer paaiškino an-Nihaayah (3/457): “ Al-Fitr: reiškia pradėti ir sukurti, ir al-Fitrah yra sąlyga atsiradusi kaip to rezultatas. Tas reiškia, kad žmonija jau gimsta su natūraliu polinkiu priimti tikrąją Religiją. Taigi, jei žmogus būtų paliktas ties šia natūra, tai jis ja sektų. Tačiau tie, kurie nukrypsta nuo to yra dėl jų pasidavimo žmogiškosioms silpnybėms ir aklas kitų sekimas... ”


Al-Haafidh Ibn Hajar pasakė rinkinyje Al-Fath (3/248): “ Žmonės neprieina vieningos nuomonės ką tiksliai reiškia al-Fitrah, bet populiariausias pasakymas yra,kad tai reiškia Islamas. Ibn Abdul-Barr pasakė: Tai yra tai, kas buvo plačiai žinoma tarp Salaf (teisingųjų kartų) ir Tafsyro mokslininkai sutarė, kad Allah Aukščiausiojo pasakymas “ Allah’o fitrah, su kuria Jis sukūrė žmoniją” – reiškia Islamas.


(6) Užrašyta Al-Bukhaaree (11/418) ir Muslim (18/52)

(7) Užrašyta al-Bukhaaree (8/534)
Šaltinis:   
http://www.albani.co.uk/